Aankondiging 19e IVN colloquium, augustus 2015: Hyperdiverse neerlandistiek

In de afgelopen decennia is de internationale neerlandistiek uitgegroeid tot een dynamische, veelzijdige gemeenschap onderzoekers, docenten en vertalers. Het driejaarlijks colloquium neerlandicum is voor onze leden dé gelegenheid om resultaten, ideeën, ervaringen en 'best practices' uit te wisselen. Daarnaast biedt het colloquium bij uitstek de mogelijkheid om het netwerk van de internationale neerlandistiek te verstevigen en uit te breiden. In 2015 zullen we naar verwachting wederom met zo'n 300 docenten en onderzoekers bij elkaar zijn. Dit keer ontmoeten we elkaar van 17 t/m 21 augustus 2015 in Leiden, waar we gastvrij onthaald worden door de Universiteit Leiden.

Het thema van het colloquium is Hyperdiverse neerlandistiek. We willen op dit colloquium onderzoeken, bediscussiëren en in kaart brengen wat ons samenbindt en wat ons onderscheidt in de aanpassingen die we op specifieke locaties maken in ons onderzoek, in ons onderwijs en in onze vertaalpraktijk. Het begrip ‘hyperdiversiteit’ voegt aan deze verkenning een dimensie toe: met dit begrip wordt uitgedrukt dat vele talen en culturen niet alleen naast elkaar, maar ook door en met elkaar bestaan.

In een hyperdiverse constellatie is het begrip ‘norm’ relatief. Het wijst op het ontstaan van steeds nieuwe vormen die zich op verschillende manieren tot elkaar en tot de geschiedenis van de Nederlandse taal en cultuur verhouden. Die dimensie speelt in de internationale maar ook nationale contexten een rol.

Op het colloquium willen we recente en historische veranderingen in de culturele en talige samenstelling van de Nederlandse en Vlaamse samenlevingen ter discussie stellen. Er ontstaat in Nederland en Vlaanderen de laatste decennia een situatie waar men in bijvoorbeeld Suriname al veel langer vertrouwd mee is: de Nederlandse taal en cultuur bestaan in een meertalige en meerculturele context. Tot welke verschuivingen en onderlinge verhoudingen leidt dat? En wat is het effect van deze verscheidenheid en fluïditeit op de neerlandistiek in nationale en vooral internationale context?

In ruim 40 landen buiten Vlaanderen en Nederland wordt nu Nederlandse taal en cultuur onderwezen aan zo'n 15.000 studenten. Vanuit al die andere werelden komen wij van 17 tot en met 21 augustus 2015 in Leiden bij elkaar om bruggen te slaan vanuit de eigen wereld op basis van ons onderwijs en onderzoek in literatuur, taal en cultuur. De ideeën, de dialoog, de discussie en het debat dat in deze veelheid ontstaat, maakt de internationale neerlandistiek tot een dynamisch en spannend hyperdivers gebied.

De lezingen, themabijeenkomsten en posters van het Negentiende Colloquium Neerlandicum kunnen vallen in de aandachtsgebieden: taalkunde, taalbeheersing, letterkunde, vreemde taalverwerving, cultuur, didactiek, interculturele communicatie en vertalen. Alle niet-plenaire programmaonderdelen zullen parallel aan elkaar in thematische stromen plaatsvinden. Gedurende het colloquium willen we ook nadenken en van gedachten wisselen over de toekomst van de IVN en de internationale neerlandistiek.

De organisatie van het colloquium wordt mede mogelijk gemaakt door aanzienlijke financiële steun van de Nederlandse Taalunie. 

Oproep tot bijdrage
Aanmelding bijdrage


Publicatie
De Colloquiumorganisatie wil graag bevorderen dat op basis van de colloquiumbijdragen wetenschappelijke artikelen geschreven worden voor het tijdschrift van de IVN: Internationale Neerlandistiek (IN). We vragen degenen die publicatie voor ogen hebben dat in het abstract aan te geven, zodat de colloquiumcommissie de redactie van IN om aanbevelingen en suggesties kan vragen. Tijdens het colloquium is er ruimte ingelast voor overleg of workshops.

Het bestuur hoopt dat dit initiatief een extra impuls vormt voor de neerlandistiek zoals die bloeit aan de ruim 260 universiteiten over de hele wereld, en aan de neerlandistiek in de ruimste zin van het woord. Het bestuur wacht uw bijdrage met grote nieuwsgierigheid af! In een volgende aankondiging volgt meer informatie. 

Namens het bestuur, Jan Renkema, voorzitter

Internationale Vereniging voor Neerlandistiek p/a Universiteit Tilburg, kamer D257 Postbus 90153 5000 LE Tilburg Nederland bureau@ivnnl.com www.ivnnl.com